Vragen aan de gemeente en de antwoorden

Zoals gemeld op deze site en diverse andere media outlets hebben wij vragen gesteld met betrekking tot de gevolgen van de geplande bezuinigingen bij het ZGT en de positie van B&W in deze.

Op deze vragen is nu een generiek antwoord gekomen, en deze wilden wij u uiteraard niet onthouden. We gaan er vanuit dat een antwoord op onze specifieke vragen aan het college nog gaat komen, maar deze informatie brief wilden wij u al vast niet onthouden:

“Geachte leden van de raad,
Met deze brief informeren wij u over de contacten die er de afgelopen periode zijn geweest tussen
ons college van B en W en de Raad van Bestuur van ZGT. Dit naar aanleiding van recente
berichtgeving over de financiële positie van het ziekenhuis en mogelijke maatregelen als gevolg
daarvan. Allereerst willen we u (wellicht ten overvloede) even kort onze rol en positie als gemeente
hierin schetsen en het standpunt van ons college met betrekking tot de ontwikkelingen rondom het
ziekenhuis.
Standpunt college van B en W en onze rol en positie
Als gemeente hebben wij een signalerende functie als het gaat om de vraag of er adequate
ziekenhuiszorg aan onze inwoners geleverd wordt. Iedereen in Nederland moet erop kunnen
vertrouwen dat er op tijd goede, bereikbare en betaalbare zorg beschikbaar is als je die nodig hebt.
Wij hebben geen formele positie als het gaat om het beleid en de bedrijfsvoering van het
ziekenhuis, maar wij zien een basisziekenhuis als een belangrijke voorziening voor de inwoners van
Hengelo en het bredere verzorgingsgebied. Een ziekenhuis zonder afdeling Spoedeisende Hulp (in
vervolg SEH) is in de ogen van het college géén basisziekenhuis. Ons college maakt zich zorgen
over de consequenties van een mogelijke sluiting van de afdeling SEH in Hengelo. Wij vinden dat
daarmee een goede en bereikbare zorg in het gedrang komt voor inwoners van Hengelo en
omgeving. Wij vragen ons af of door sluiting een situatie kan ontstaan waarin inwoners van
Hengelo en omgeving niet meer binnen de norm van 45 minuten naar SEH in Almelo of Enschede
vervoerd kunnen worden (hierbij geldt vanaf melding tot aankomst ambulance bij afdeling SEH
ziekenhuis). De Inspectie voor de Gezondheidszorg houdt toezicht op de kwaliteit, veiligheid en
toegankelijkheid van de gezondheidszorg, waaronder ook de aanrijdtijden. Wij zullen onze zorgen
dan ook bij deze instantie kenbaar maken.
Bovendien zijn wij van mening dat sluiting van de SEH ongewenste nadelige consequenties kan
hebben voor andere voorzieningen in de nabijheid van het ziekenhuis. Daarbij denken wij onder
andere aan de huisartsenpost (HAP) op het Gezondheidspark. Het college heeft dit punt ook onder
de aandacht gebracht bij het ZGT. Met de nadrukkelijke oproep aan het ziekenhuis om deze
aanpalende ontwikkelingen ook mee te nemen in de uiteindelijke beslissing, in het belang van
goede zorg voor alle inwoners van Twente.

Recente contactmomenten college van B en W en raad van bestuur ZGT:
19 juni Telefonisch contact voorzitter Raad van Bestuur met wethouder Jan Bron
De voorzitter van de Raad van Bestuur van ZGT, de heer Ruikes, heeft wethouder Jan Bron en
burgemeester Schelberg op 19 juni telefonisch geïnformeerd over de financiële positie van ZGT.
Tijdens dit gesprek is de heer Ruikes ingegaan op ontwikkelingen binnen de ZGT en de ontstane
financiële problematiek, zoals dat ook blijkt uit het pers-/ nieuwbericht van ZGT (zie bijlage). Uw
raad heeft naar aanleiding van dit bericht ZGT verzocht om de gemeenteraad te informeren over
de mogelijke gevolgen van de aangekondigde bezuinigingen voor ziekenhuiszorg in Hengelo. Een
initiatief dat wij vanuit het college ondersteunen.
5 juli bestuurlijk overleg ZGT – Gemeente
Twee keer per jaar vindt er een bestuurlijk overleg plaats tussen gemeente en ZGT. Dit reguliere
overleg vond plaats op 5 juli. Daarin heeft de ZGT een toelichting gegeven op de recente
ontwikkelingen binnen ZGT en de achtergrond van de ontstane financiële problematiek. De ZGT
verwacht in oktober meer duidelijkheid te kunnen geven over de te nemen maatregelen.
Vanuit het college hebben wij bovenstaand standpunt nogmaals neergelegd bij ZGT. Bij de ZGT
hebben wij erop aangedrongen verbinding te zoeken met onder meer de Hengelose Huisartsen
Vereniging en andere zorgpartners, om te kijken of en op welke wijze de basisziekenhuiszorg voor
onze inwoners en de inwoners van omliggende gemeenten in Hengelo gegarandeerd kan blijven.
Vooralsnog geeft ZGT hier geen gehoor aan. Zij hebben ons laten weten dat ze op dit moment
diverse scenario’s aan het uitwerken zijn om de benodigde bezuinigingen te kunnen realiseren.
Inhoudelijk hebben ze daar geen toelichting op gegeven. Eén van deze scenario’s is het sluiten van
de SEH in Hengelo.
Vervolg
Net als uw raad volgen wij de ontwikkelingen bij ZGT nauwgezet. Daarnaast blijven wij in overleg
met belangrijke zorgpartners. Zo is er op donderdag 20 juli een bestuurlijk overleg met de
Hengelose Huisartsen Vereniging. Bovendien zoeken we afstemming met de gemeenten in onze
regio. Daarnaast zullen we op korte termijn onze zorgen over de ontwikkelingen bij ZGT kenbaar
maken bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg voor wat betreft de bereikbaarheid van SEH voor
onze inwoners en die van de omliggende gemeenten. Afsluitend blijven wij uiteraard in overleg met
ZGT.
We vertrouwen erop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.”

Voor wie her originele document zelf wil lezen, kan deze hier downloaden(PDF)

Eén gedachte over “Vragen aan de gemeente en de antwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Close